Lausunto: Agenda2030 velvoittaa vahvempaan tasa-arvopolitiikkaan

Share Button

Tasa-arvovaje -hanke antoi  eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä asiantuntijalausunnon valtioneuvoston selontekoon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Kiinnitämme lausunnossa huomion nimenomaisesti Agenda2030:n tasa-arvon itsenäisen tavoitteen ja tasa-arvon läpileikkaavuuden kansalliseen toimeenpanoon Suomessa. 

 

 

 

 

 

Kuva: kestavakehitys.fi

Tasa-arvovaje -hanke antoi  eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä asiantuntijalausunnon valtioneuvoston selontekoon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (VNS 1/2017 vp). Lausuntoa käsitellään tänään eduskunnassa.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta asettava Agenda2030 on globaali agenda. Uudet tavoitteet koskevat myös Suomen kansallista politiikkaa ja luovat uusia velvoitteita ja uuden seurantajärjestelmän myös sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle. Kiinnitämme lausunnossa huomion nimenomaisesti Agenda2030:n tasa-arvokirjausten kansalliseen toimeenpanoon Suomessa.

Tasa-arvo on kestävän kehityksen sekä itsenäinen tavoite että läpileikkaava periaate.

Yksi kestävän kehityksen tavoitteista (5.) on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tavoite sisältää muun muassa palkattoman hoiva- ja kotityön arvon tunnustamisen tarjoamalla julkisia palveluita, infrastruktuuria ja sosiaaliturvaa sekä edistämällä koti- ja perhevastuun jakamista sekä naisiin kohdistuvan väkivallan eliminoimisen. Sukupuolten tasa-arvo myös läpileikkaava periaate eli se löytyy myös muista 17 tavoitteesta. Koska tasa-arvo on kestävän kehityksen sekä itsenäinen tavoite että läpileikkaava periaate, vaatii tämä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koko toimintaohjelmaan sekä sen seurantaan, arviointiin ja raportointiin. Tähän tarvitaan tutkimusta, resursseja ja asiantuntijoiden kuulemista. Agenda2030 velvoittaa vahvempaan tasa-arvopolitiikkaan.

Tasa-arvovaje -hanke pitää tärkeänä tasa-arvotutkijoiden ja -asiantuntijoiden osallistamista kestävän kehityksen prosesseihin pysyvästi.

Tasa-arvovaje -hankkeen yhtenä päätavoitteena on edistää tasa-arvoa ja taloutta koskevan tutkimustiedon käyttämistä päätöksenteon tukena. Lausunnon antaminen tieteellisen tiedon ja asiantuntijuuden pohjalta on yksi merkittävä tapa käydä tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua, joka sekin sisältyy tähän toimintaohjelmaan. Tasa-arvovaje -hanke pitää tärkeänä tasa-arvotutkijoiden ja -asiantuntijoiden osallistamista kestävän kehityksen prosesseihin pysyvästi.

Pääkommenttimme:

 1. Sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet (tavoite 5) ovat riittämättömät. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma, joka sivuuttaa hoivan jakamisen, ei riitä Agenda2030:n toimeenpanoksi. Tasa-arvopolitiikan henkilö- ja toimintaresurssien vähentyminen kertoo tasa-arvon heikosta arvostuksesta.
 2. Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu puutteellisesti toimintasuunnitelman sisältöön jaseurantaan.
 1. Kestävän kehityksen politiikkaperiaatteiden mukaan tasa-arvopolitiikan on oltava pitkäjänteistä, muutosvoimaista, johdonmukaista ja osallistavaa. Toimeenpanosuunnitelma edellyttää myös, että sukupuolinäkulman sisällyttämistä politiikan ja hallinnon prosesseihin, kuten hallitusohjelmiin ja talousarvioon ja tulosohjaukseen kehitetään.
 1. Toimintasuunnitelman seuranta ja arviointi on toteutettava yhteistyössä sidosryhmien, kuten tasa-arvotutkijoiden ja naisjärjestöjen kanssa. Seurantaindikaattorit on kehitettävä sukupuolitietoisesti.

Lue koko lausunto:

TASA-ARVOVAJELAUSUNTO AGENDA2030

Lue myös:

Lausunto: Julkisten menojen leikkaukset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon tulonjakovaikutuksia laajemmin

Share Button

Kommentit

 1. Hyviä kokoavia näkökantoja selonteosta. Omassa lausunnossani nostin esiin seuraavia tekijöitä:
  * Kestävä kehitys edellyttää monenlaista asiantuntijuutta
  * työelämän muutokset (mm. mainittu digitalisaatio ja siihen liittyvät palvelut) edellyttävät sekä nais- että miesenemmistöisiin aloihin kytkeytyvää asiantuntemusta ja niiden yhtäaikaista hyödyntämistä
  *selonteon korostama osallisuus edellyttää työpaikkatasolla osallistuvaa demokratiaa ja sen organisoimista
  * jyrkät sukupuolijaot haastavat työpaikkatason muutosta
  * uusien yritysten toimintakulttuurien luomisessa tasa-arvo tulisi olla lähtökohtana
  * vanhemmuuden kustannusten jakaminen tulisi olla osa aktiivisia tasa-arvotoimia
  * jos pyrkimyksissä halutaan onnistua, naisenemmistöiset toimijat tulisi ottaa mukaan kestävän kehityksen innovaatiotoimintaan – innovaatiot eivät myöskään rajaudu teknologiaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *