Tasaar vovaje Uncategorized Symposium: Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoon

Symposium: Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoon

Symposium: Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoon

Perhevapaa-uudistus on ollut viime aikoina keskeinen keskustelunaihe niin politiikassa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Tarkoituksena on löytää toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joilla parannetaan perheiden hyvinvointia ja edesautetaan tasa-arvoa työ- ja perhe-elämän välillä. Tähän liittyen järjestettiin hiljattain symposium, jossa käsiteltiin uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja sen vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon.

Symposiumissa nostettiin esiin se, kuinka tärkeää on ottaa huomioon monipuoliset tutkimustiedot perhevapaauudistusta koskevassa päätöksenteossa. Esitysten pohjalta voi todeta, että perhevapaa-uudistus tarjoaa mahdollisuuden paitsi tukea perheitä elämän eri vaiheissa, myös parantaa työmarkkinoiden toimintaa ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa erityisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen osalta.

Eräs keskeinen kysymys symposiumissa oli perhevapaajärjestelmän vaikutus naisten työllisyyteen ja urakehitykseen. Tutkimustulokset osoittavat, että nykyisellään perhevapaat ovat usein naisten vastuulla ja jakautuvat epätasaisesti sukupuolten välillä. Tämä heijastuu mm. naisten pienempinä ansioina ja vähäisempänä edustuksena johtotehtävissä.

Perhevapaa-uudistuksen avulla voidaan pyrkiä korjaamaan tätä epätasa-arvoa esimerkiksi kannustaen isien perhevapaan käyttöön. Tämä voi tapahtua mm. kiintiöiden avulla, jolloin osa perhevapaasta varataan vain toiselle vanhemmista, tai taloudellisin kannustimin, jotka kannustavat molempia vanhempia ottamaan osaa perhe-elämän vastuisiin.

Symposiumissa myös pohdittiin perhevapaauudistuksen vaikutusta lasten hyvinvointiin ja kehitykseen. Tutkimukset osoittavat, että lapsille on hyödyllistä, kun molemmat vanhemmat osallistuvat heidän hoitoonsa ja kasvatukseensa. Perhevapaa-uudistuksella voi siis olla positiivisia vaikutuksia lasten elämään niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Osallistujat keskustelivat myös siitä, millainen perhevapaa-järjestelmä mahdollistaisi parhaiten työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Esille nousivat ainakin seuraavat ehdotukset: vanhempainvapaiden määrän lisääminen, vanhempainrahan porrastaminen niin, että pidemmästä vapaa-ajasta saa enemmän rahaa, sekä perhevapaakorvausten muuttaminen työnantajalle neutraaliksi.

Vaikka symposiumissa esitetyt ajatukset ja tutkimustulokset tarjoavat paljon harkittavaa, ei ole olemassa yhtä ainoaa “oikeaa” perhevapaa-uudistusta. Ratkaisun löytämiseksi tarvitaan avointa ja monipuolista keskustelua, jossa otetaan huomioon erilaisten perheiden tarpeet ja eri sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat.

Perhevapaa-uudistus on mahdollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa ja parantaa perheiden elämänlaatua Suomessa. Symposiumissa esillä olleet tutkimusnäkökulmat ovat arvokas osa tätä kehitystyötä, ja niiden pohjalta voidaan etsiä parhaita käytännön ratkaisuja uudistuksen toteuttamiselle.

Symposium: Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoon

Helsingissä järjestettiin 15.3.2022 symposium aiheesta “Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoon”. Tämä tilaisuus kokosi yhteen asiantuntijoita, päättäjiä, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia keskustelemaan perhevapaauudistuksen tavoitteista, toimenpiteistä ja vaikutuksista sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Perhevapaa-uudistus on keskeinen osa suomalaisen hyvinvointivaltion uudistamista. Sen tavoitteena on tehdä isien ja äitien välisestä työnjaosta tasapainoisempaa, helpottaa perheiden arkea ja edesauttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Uudistuksen myötä vanhempainvapaajärjestelmää yksinkertaistetaan, ja lisätään molemmille vanhemmille korvamerkittyjä vapaapäiviä.

Symposiumin aikana esiteltiin tuoreita tutkimustuloksia koskien mm. vanhempainvapaita käyttäneitä isejä, perhevapaauudistusta koskevia asenteita erilaisten väestöryhmien keskuudessa, uutta joustavaa vanhempainvapaamallia sekä isien ja äitien välisiä tasa-arvonäkemyksiä työelämässä.

Symposiumissa kuultiin myös puheenvuoroja, jotka käsittelivät perhevapaiden käytön vaikutuksia tasa-arvoon: esimerkiksi kuinka mahdollisuus pidempiin, korvamerkittyihin vapaisiin voisi edistää tasa-arvoisempaa työnjakoa perheiden sisällä. Lisäksi pohdittiin, millainen merkitys uudistuksella on naisten urakehityksen ja palkkatasa-arvon kannalta.

Keskustelua herättivät erityisesti seuraavat kysymykset:

1. Miten perhevapaa-uudistusta voidaan toteuttaa siten, että se tukee parhaiten tasa-arvoa eri sukupuolten välillä?

2. Miten tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteydessä toisiinsa, ja millaisia vaikutuksia niillä on elinkeinoelämään, yhteiskuntaan ja perheiden arkeen?

3. Millaisia haasteita perhevapaa-uudistuksen toteuttamiseen liittyy ja miten erilaisten intressiryhmien odotukset voidaan sovittaa yhteen?

Yhteenvetona voidaan todeta, että symposium nosti esille monia mielenkiintoisia näkökulmia ja toi esiin uutta tietoa perhevapaauudistuksen tasa-arvovaikutuksista. Tilaisuus tarjosi arvokasta pohdintaa siitä, miten uudistusta voidaan kehittää entistä tasa-arvoisemmaksi ja paremmin perheiden tarpeita vastaavaksi. Jatkotutkimukselle ja -keskustelulle on selvästi tilausta, jotta voidaan varmistua siitä, että perhevapaa-uudistus onnistuu edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Related Post

Naisten hukka ja miesten tehot?: Sukupuolten välinen epätasa-arvo työelämässäNaisten hukka ja miesten tehot?: Sukupuolten välinen epätasa-arvo työelämässä

Naisten hukka ja miesten tehot?: Sukupuolten välinen epätasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten välillä vallitsee edelleen selkeä epätasa-arvo työelämässä, huolimatta sukupuolten tasa-arvon edistymisestä yhteiskunnassamme. Naisten hukka ja miesten tehot ovat tämän

Taloustieteellisen keskustelun portinvartijat: Naisten ja miesten roolit talouskeskustelussaTaloustieteellisen keskustelun portinvartijat: Naisten ja miesten roolit talouskeskustelussa

Taloustieteellisen keskustelun portinvartijat: Naisten ja miesten roolit talouskeskustelussa Taloustiede on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, ja edelleen tänä päivänä sen huippuasiantuntijoiden joukosta naisten osuus jää pieneksi. Tämä sukupuolten epätasapaino näkyy myös